Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
17/07/2019

Từ ngày 30/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Lê Vy (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2195-2018-008-1) và kiểm toán viên Lê Thanh Vân (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3166-2015-008-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác