Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được Thông báo về việc giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
15/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Thông báo số 06/2019/TB-AVA ngày 4/7/2019 về việc giảm danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thông báo giảm kiểm toán viên Đặng Ngọc Khánh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2505-2019-126-1,cấp ngày 6/11/2018) khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 4/7/2019.

UBCKNN

Các tin khác