Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi
06/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi.

Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi

Địa chỉ: 04 Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0583 820 820 Fax: 0583 821 905

Lý do hủy đăng ký công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch Thắng Lợi chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập vào Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

UBCKNN

Các tin khác