Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
26/04/2019

Ngày 15/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam giảm kiểm toán viên Phạm Thị Bích Hạnh (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1505-2018-026-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN

Các tin khác