Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
18/04/2019

    

Từ ngày 18/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tăng 07 Kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018, cụ thể như sau:

1. Kiểm toán viên Phan Cao Huyền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3523-2016-008-1);

2. Kiểm toán viên Phạm Huỳnh Anh Thư (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3537-2016-008-1);

3. Kiểm toán viên Phạm Mỹ Tuyên (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3596-2016-008-1);

4. Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Huyền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3707-2016-008-1);

5. Kiểm toán viên Nguyễn Thùy Trang (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3592-2016-008-1);

6. Kiểm toán viên Phạm Thị Tố Như (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3574-2016-008-1);

7. Kiểm toán viên Nguyễn Hữu Nghi (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3132-2016-008-1).

UBCKNN

Các tin khác