Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
17/04/2019

Ngày 11/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 080419.007/CV.BTK ngày 08/04/2019 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC năm 2019. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC giảm Kiểm toán viên Nguyễn Lê Quang Hội – Giấy chứng nhận ĐKHNKT số 3098-2015-002-1 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 kể từ ngày 20/04/2019.

UBCKNN

Các tin khác