Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
16/04/2019

Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) được bổ sung 06 Kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 từ ngày 9/4/2019 bao gồm:

KTV Đỗ Thị Duyên - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3642-2016-126-1.

KTV Bùi Quang Hợp - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1796-2019-126-1.

KTV Đỗ Thị Ngọc - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3409-2019-126-1.

KTV Trần Thị My - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3307-2018-126-1.

KTV Trần Hà Kiên - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2284-2018-126-1.

KTV Tô Văn Tâm - Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3147-2018-126-1.

UBCKNN

Các tin khác