Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
02/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Số Chứng chỉ KTV số 3337/KTV, Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3337-2016-112-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 01/04/2019.

UBCKNN

Các tin khác