Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2018 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
10/10/2018

Ngày 08/10/2018, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 041018.005/CV.BTK ngày 04/10/2018 thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC năm 2018.

UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC giảm Kiểm toán viên Lê Thị Kim Oanh - Giấy chứng nhận ĐKHNKT số 0563-2018-002-1 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 kể từ ngày 01/10/2018

UBCKNN

Các tin khác