Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018 đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
08/10/2018

Ngày 8/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kể từ ngày 8/10/2018 đến hết ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng đối với 04 kiểm toán viên sau đây:

  1. Kiểm toán viên Phan Thanh Điền (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1496-2018-112-1);

2. Kiểm toán viên Lương Ngô Bảo Trân (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1828-2018-112-1);

3. Kiểm toán viên Nguyễn Minh Long (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0666-2018-112-1);

4. Kiểm toán viên Mai Việt Hùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2334-2018-112-1).

UBCKNN

Các tin khác