Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
04/09/2018

Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kể từ ngày 31/8/2018 đến hết ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

Đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán kể từ ngày Quyết định ngày có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018 đối với kiểm toán viên Vũ Ngọc Án (chứng chỉ kiểm toán viên số 0496/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành kiểm toán số 0496-2018-137-1) và Kiểm toán viên Bùi Thị Thúy (chứng chỉ kiểm toán viên số 0508/KTV, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0580-2018-137-1) theo quy định tại điều 13 Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

UBCKNN

Các tin khác