Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực CK&TTCK của Sở GDCK, TTLKCK VN
30/10/2017

Ngày 25/10/2017, Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2017 và thay thế Thông tư số 193/2013/TT-BTC ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác