Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5 (Công ty) (Chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch)
29/06/2022

    Căn cứ Quyết định số QDTH/10098884 ngày 23/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5.

    Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5 kể từ ngày 23/11/2021. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5.

Địa chỉ: Số 205 Lê Duẩn, Phường 2, TP.Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 053.385.5160

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 3200180323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 21/10/2003.

UBCKNN

Các tin khác