Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận giảm KTV trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
17/02/2020

  Ngày 06/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 05/2020/CV-AFCVN ngày 03/02/2020 về việc thông báo giảm kiểm toán viên do đã chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam giảm Kiểm toán viên Lê Thanh Vũ – Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2734/KTV cấp ngày 31/05/2013 trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 kể từ ngày 31/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác