Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
UBCKNN nhận được tài liệu đăng ký tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh
10/02/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký tăng kiểm toán viên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 theo Đơn đăng ký bổ sung kiểm toán viên ngày 13/01/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM. UBCKNN chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM tăng Kiểm toán viên Phạm Xuân Sơn (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1450-2019-005-1) trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 20/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác