Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2019 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ)
05/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2019 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ). Cụ thể như sau:

- Danh sách công ty đại chúng đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019 (danh sách đính kèm).

- Danh sách công ty đại chúng là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019(danh sách đính kèm).

- Danh sách công ty đại chúng (không phải là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa) đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019 (danh sách đính kèm).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác