Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận kiểm toán viên của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) vào Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm năm 2020
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận Kiểm toán viên Phạm Thái Hùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 3444-2017-006-1) và Kiểm toán viên Lại Hùng Phương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2432-2018-006-1) vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

UBCKNN

Các tin khác