Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được bổ sung Kiểm toán viên Nguyễn Mạnh Hùng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2401-2018-004-1) vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

UBCKNN

Các tin khác