Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Đề tài: “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam”
21/08/2014

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Cùng với sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu, cũng như những tác động của quá trình toàn cầu hóa, đầu những năm 1990, các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường tài chính và sự phát triển trưởng kinh tế một lần nữa lại được chú ý bởi rất nhiều nhà kinh tế. Các kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các nền kinh tế đều phải tiến hành những cải cách kinh tế, tái cấu trúc thị trường tài chính trong đó có thị trường chứng khoán nhằm đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Sự phát triển năng động của thị trường chứng khoán trong phạm vi một quốc gia sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập thị trường vốn nói riêng và một nền kinh tế nói chung.

Tại Việt Nam Thực hiện Nghị quyết TW3 và Nghị quyết kỳ họp thứ 2 – Quốc hội Khóa 13 về việc tái cấu trúc lại nền kinh tế và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Đề án tái cấu trúc TTCK và BH. Đề án đã đề cập đến tất cả các mặt cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới, bao gồm: tái cấu trúc hàng hóa, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc hệ thống các trung gian tài chính (tổ chức kinh doanh chứng khoán, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát), tái cấu trúc các tổ chức thị trường (Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán). Việc tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam từ đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở để thị trường chứng khoán phát triển trong thời gian

Xuất phát từ vai trò đó của Đề án, việc nghiên cứu đề tài “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam” có tính cấp thiết cao cả về thực tiễn và lý thuyết.

2. Mục tiêu của đề tài:

(i) Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc thị trường chứng khoán.

(ii) Đánh giá thực trạng và sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

(iii) Lộ trình, nội dung và phương hướng thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài:

(i) Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu lý thuyết về cấu trúc tài chính, tổng quan nghiên cứu và thực tiễn về tái cấu trúc thị trường chứng khoán trên thế giới, kinh nghiệm tái cấu trúc thị trường tài chính của một số nền kinh tế trên thế giới, sự phát triển nói chung của thị trường chứng khoán Việt Nam, nội dung tái cấu trúc thị trường chứng khoán và đánh giá hoạt động tái cấu trúc trên những mặt cụ thể, phương hướng tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

(ii) Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu:

(i)Thu thập, thống kê và xử lý số liệu; ii)Tham khảo tài liệu quốc tế;

(iii)Phân tích và tổng hợp, so sánh,

(iv) mô hình hóa,

(v) tư duy lô gic biện chứng.

5. Những đóng góp của đề tài:

(i) Làm rõ những vấn đề lý luận về tái cấu trúc thị trường chứng khoán trên thế giới.

(ii) Kinh nghiệm tái cấu trúc thị trường tài chính của một số nước;

(iii) Đánh giá các mặt thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua;

(iv) Đề xuất phương hướng thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

6. Kết cấu đề tài: gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc TTCK

Chương 2: Thực trạng TTCK Việt Nam, giai đoạn 2000 – 2012

Chương 3: Lộ trình và giải pháp tái cấu trúc TTCK Việt Nam

Chi tiết xem file đính kèm.

(SRTC)

Các tin khác