Skip to content
ssc.gov.vn
Chương trình - đề tài nghiên cứu khoa học
Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam
15/04/2014

  Trên cơ sở những nội dung tái cấu trúc thị trường chứng khoán (TTCK) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án “Tái cấu trúc TTCK và Doanh nghiệp bảo hiểm”, TS. Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng nhóm nghiên cứu đã triển khai Đề tài “Tái cấu trúc TTCK Việt Nam”. Việc nghiên cứu đề tài này nhằm hướng tới mục tiêu đánh giá thực trạng cũng như sự phát triển của TTCK Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá những mặt cụ thể về công tác tái cấu trúc TTCK trong thời gian 2012 - 2013, từ đó đề ra phương hướng phát triển bền vững TTCK Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đề tài được đánh giá là có tính khả thi cao, cả về thực tiễn và lý thuyết. Tạp chí Chứng khoán xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tóm lược một số nội dung của Đề tài này.

Tính cấp thiết của đề tài

Cùng với sự biến động của thị trường tài chính toàn cầu, cũng như những tác động của quá trình toàn cầu hóa, đầu những năm 1990, các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa sự phát triển của thị trường tài chính và sự phát triển kinh tế một lần nữa lại được chú ý bởi rất nhiều nhà kinh tế. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các nền kinh tế đều phải tiến hành những cải cách kinh tế, tái cấu trúc thị trường tài chính trong đó có TTCK nhằm đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế nói chung. Sự phát triển năng động của TTCK trong phạm vi một quốc gia sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập thị trường vốn nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Tại Việt Nam, thực hiện Nghị quyết TW3 và Nghị quyết kỳ họp thứ 2 – Quốc hội Khóa 13 về việc tái cấu trúc nền kinh tế và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Tái cấu trúc TTCK và Doanh nghiệp bảo hiểm”. Đề án bao gồm: tái cấu trúc hàng hóa, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc hệ thống các trung gian tài chính (tổ chức kinh doanh chứng khoán, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát), tái cấu trúc các tổ chức thị trường (Sở Giao dịch Chứng khoán - SGDCK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - TTLKCK). Việc tái cấu trúc TTCK Việt Nam theo Đề án “Tái cấu trúc TTCK và Doanh nghiệp bảo hiểm” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cơ sở để TTCK phát triển trong thời gian tới. Xuất phát từ vai trò đó của Đề án, việc nghiên cứu Đề tài “Tái cấu trúc TTCK Việt Nam” có tính cấp thiết cao, cả về thực tiễn và lý thuyết.

Đề tài hướng tới các mục tiêu sau: (i) Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc TTCK; (ii) Đánh giá thực trạng và sự phát triển của TTCK Việt Nam; (iii) Lộ trình, nội dung và phương hướng thực hiện tái cấu trúc TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Với phạm vi nghiên cứu là Tái cấu trúc TTCK Việt Nam, Đề tài tập trung nghiên cứu các đối tượng sau: Lý thuyết về cấu trúc tài chính; Tổng quan nghiên cứu và thực tiễn tái cấu trúc TTCK trên thế giới; Kinh nghiệm tái cấu trúc thị trường tài chính của một số nền kinh tế trên thế giới; Sự phát triển nói chung của TTCK Việt Nam; Nội dung tái cấu trúc TTCK và đánh giá hoạt động tái cấu trúc trên những mặt cụ thể; Phương hướng tái cấu trúc TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Những đóng góp của đề tài: (i) Làm rõ những vấn đề lý luận về tái cấu trúc TTCK trên thế giới; (ii) Kinh nghiệm tái cấu trúc thị trường tài chính của một số nước; (iii) Đánh giá việc thực hiện tái cấu trúc TTCK Việt Nam trong thời gian qua; (iv) Đề xuất phương hướng thực hiện tái cấu trúc TTCK trong thời gian tới.

Chi tiết xem file đính kèm.

(nguồn: Trung tâm NC KH & ĐT Chứng khoán)

Các tin khác