Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc của CTCP Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Đăng ngày:  14/01/2020

  Ngày 25/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 39/2019/CV-HĐQT ngày 24/12/2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 của Hội đồng Quản trị, Quyết định số 04/2019/QĐ-TGĐ ngày 24/12/2019 của Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

UBCKNN