Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Chu Minh Châu
Đăng ngày:  20/11/2019

Ngày 18/11/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 358/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Chu Minh Châu (36 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cụ thể như sau:

  - Phạt tiền 31.250.000 đồng (Ba mươi mốt triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng (Ngày 29/3/2018, bà Chu Minh Châu (Bà) - chủ tài khoản số 003C512888 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn đã mua 950.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (Mã cổ phiếu: PV2) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.757.000 cổ phiếu lên 2.707.000 cổ phiếu cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,77% lên 7,34%). Tuy nhiên, đến ngày 04/7/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Bà).

- Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không đầy đủ, không chính xác (Ngày 10/7/2018, Bà đã bán 500.000 cổ phiếu PV2 dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 2.708.000 cổ phiếu xuống 2.208.000 cổ phiếu (giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,34% xuống 5,99%). Ngày 18/7/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của Bà, theo đó, Bà đã báo cáo khối lượng cổ phiếu trước và sau khi giao dịch tương ứng là 2.707.000 cổ phiếu và 2.207.000 cổ phiếu (chênh lệch 1.000 cổ phiếu so với thực tế), đồng thời, trên báo cáo không có thông tin về ngày thực hiện giao dịch).

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN