Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Đăng ngày:  07/11/2019

Từ ngày 1/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH PwC (Việt Nam) giảm Kiểm toán viên Phạm Thị Xuân Mai (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1771-2018-006-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 1049/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN