Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán được chấp thuận năm 2019 cho Công ty TNHH Kiểm toán BDO
Đăng ngày:  29/10/2019

Chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán BDO được bổ sung 03 kiểm toán viên vào danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 kể từ ngày 25/10/2019 bao gồm:

- KTV Vũ Thị Bích – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3104-2017-038-1

- KTV Vũ Thị Thu Hằng – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4007-2017-038-1

- KTV Trần Quỳnh Trang – Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3680-2016-038-1.

UBCKNN