Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Đăng ngày:  27/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được bổ sung Kiểm toán viên Vũ Thị Thiết (Số Chứng chỉ KTV số 3980/KTV, Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3980-2017-124-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kể từ ngày 26/8/2019.

UBCKNN