Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam giảm kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019
Đăng ngày:  08/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH PKF Việt Nam giảm 02 kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019, cụ thể:

STT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

Giảm từ ngày

1

Trịnh Anh Đào

2430/KTV

2430-2018-242-1

10/5/2019

2

Nguyễn Thị Thương Hà

1602/KTV

1602-2018-242-1

01/6/2019

UBCKNN