Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam
Đăng ngày:  12/04/2019

Chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam được tăng 01 Kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 từ ngày 14/1/2019, cụ thể như sau:

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

Số GCN đăng ký hành nghề kiểm toán

Đặng Tùng Hưng

3611/KTV

3611-2016-142-1

UBCKNN