Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán chấp thuận năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
Đăng ngày:  12/04/2019

Từ ngày 01/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam giảm Kiểm toán viên Lộ Nguyễn Thúy Phượng (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1191-2018-026-1) và Kiểm toán viên Nguyễn Hà Trung (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2444-2018-026-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBCK ngày 20/11/2018.

UBCKNN