Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A
Đăng ngày:  11/04/2019

Ngày 11/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Giấy phép điều chỉnh số 22/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 30/UBCK-GP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A. Nội dung như sau:

Điều chỉnh Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

+ Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN