Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb
Đăng ngày:  03/04/2019

Ngày 3/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 35/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb với nội dung cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: CHUBB BOND PLUS FUND.

- Tên viết tắt: CBPF.

-Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Chubb Life.

-Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

-Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 58/GCN-UBCK ngày 24 tháng 10 năm 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

-Thời hạn hoạt động của Quỹ: không xác định.

-Vốn điều lệ của quỹ: 60.934.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng) .

-Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 đồng  (Mười nghìn đồng).

-Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.093.400 (Sáu triệu không trăm chín mươi ba nghìn bốn trăm) chứng chỉ quỹ.

-Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

UBCKNN