Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của CTCP Dược Hà Tĩnh
Đăng ngày:  26/03/2019

Ngày 20/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của CTCP Dược Hà Tĩnh theo Báo cáo phát hành số 01/HDP-2019 ngày 19/3/2019. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT-2019 ngày 19/3/2019 và các quy định khác liên quan.

UBCKNN