Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE
Đăng ngày:  31/01/2019

Ngày 29/01/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 10/CV-VGP ngày 28/01/2019 của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 4.511.879 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN