Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Gỗ An Cường
Đăng ngày:  08/01/2019

Ngày 3/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/BC-GAC ngày 02/01/2019 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường phát hành trả cổ tức thành công là 36.185.634 cổ phiếu.

UBCKNN