Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong
Đăng ngày:  30/05/2014

Ngày 27/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 386/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong (Địa chỉ: Xã Mường Nọc - Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Không công bố thông tin theo quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 và năm 2012, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Điều lệ công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)