Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị
Đăng ngày:  30/05/2014

  Ngày 27/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 162/BC-MDFQT ngày 23/5/2014 của CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Gỗ MDF VRG – Quảng Trị chào bán ra công chúng thành công là 10.593.900 cổ phiếu.

(UBCKNN)