Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Cơ điện Trần Phú
Đăng ngày:  25/02/2014

Ngày 18/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Cơ điện Trần Phú. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/8/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)