Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Xi măng Vicem Hải Vân
Đăng ngày:  21/01/2014

  Ngày 16/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Xi măng Vicem Hải Vân, theo Giấy chứng nhận chào bán số 54/GCN-UBCK ngày 17/10/2013. Theo báo cáo, tổng số cổ phiếu CTCP Xi măng Vicem Hải Vân đã phát hành là 21.460.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)