Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sông Đà 10
Đăng ngày:  13/01/2014

Ngày 9/1/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 10/SĐ10-HĐQT ngày 08/01/2014 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sông Đà 10. Theo đó, CTCP Sông Đà 10 đã thực hiện phát hành 6.317.996 cổ phiếu cho 1.298 cổ đông.

(UBCKNN)