Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang
Đăng ngày:  12/12/2013

    Ngày 6/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 72/2013/BC-BGM ngày 6/12/2013 của BGM. Theo đó, Công ty đăng ký phát hành 2.304.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 lần thứ 3 số 71/2013/BGM/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/12/2013 và theo các quy định hiện hành của pháp luật.

(UBCKNN)