Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Đăng ngày:  15/11/2013

  Ngày 15/11/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh của CtyCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với nội dung như sau:

  Người đứng đầu Chi nhánh: Ông Lê Quang Huy

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)