Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát
Đăng ngày:  21/11/2013

  

Ngày 12/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 của CtyCP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện phương án phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 02/13/NQ-ĐHĐCĐ-TTP ngày 22/4/2012, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/13/NQ-HĐQT-TTP ngày 5/6/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)