Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC
Đăng ngày:  09/10/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được tăng 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Đinh Thế Hùng chứng chỉ KTV số 1917/KTV trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 08/10/2013.

          

 

(UBCKNN)