Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ
Đăng ngày:  29/11/2013

Ngày 25/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 98/2013/BC-HĐQT ngày 21/11/2013 của CtyCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ. Theo Báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 1.499.614 cổ phiếu.

(UBCKNN)