Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2019 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ)
Đăng ngày:  05/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Danh sách công ty đại chúng tính đến ngày 31/12/2019 (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ). Cụ thể như sau:

- Danh sách công ty đại chúng đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019 (danh sách đính kèm).

- Danh sách công ty đại chúng là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019(danh sách đính kèm).

- Danh sách công ty đại chúng (không phải là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa) đã đăng ký với UBCKNN nhưng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch Upcom tính đến ngày 31/12/2019 (danh sách đính kèm).

UBCKNN