Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8
Đăng ngày:  27/05/2014

  Ngày 21/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 15/BC ngày 19/5/2014 của CTCP Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Dịch vụ Vận tải Ô tô Số 8 phát hành thành công là 724.945 cổ phiếu.

(UBCKNN)