Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K
Đăng ngày:  27/05/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Hoàng Đình Khôi, chứng chỉ KTV số 1258/KTV (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1258-2013-045-1 cấp ngày 18/6/2013) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 01/06/2014.

          

 

(UBCKNN)