Skip to content
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Chấp thuận bổ sung kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Đăng ngày:  28/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bổ sung kiểm toán viên Vũ Xuân Biển (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 0743-2018-002-1), kiểm toán viên Trần Trung Hiếu (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số 2202-2018-002-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 932/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

UBCKNN