Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16/05/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành số 306/2019/CV-CTY ngày 2/5/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
13/05/2019
Ngày 07/5/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo kết quả số 04/2019/BC-VPH ngày 03/5/2019 của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
13/05/2019
Ngày 09/5/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo kết quả số 34.2019/FRT-FAF ngày 09/05/2019 của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
10/05/2019
Ngày 06/05/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 0305/2019/AH ngày 03/05/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings
07/05/2019
Ngày 16/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Công văn số 28/CV-CNPM ngày 16/4/2019 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (Công ty) và tài liệu bổ sung đến ngày 26/4/2019
06/05/2019
Ngày 26/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 57/CV-TCG-O.LG ngày 25/4/2019 của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công