Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14/06/2019
Ngày 13/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 343/2019/BC-CTY ngày 12/6/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
14/06/2019
Ngày 10/06/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 0606/2019/BC ngày 06/06/2019 của CTCP Đầu tư Apax Holdings
12/06/2019
Ngày 05/06/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 36/2019/BC-HĐQT ngày 03/06/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai (Mã CK: PDN – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
12/06/2019
Ngày 07/6/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 05.2019.BC.TRS ngày 05/6/2019 của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải
11/06/2019
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 112/BC-D2D-TCHC ngày 30/5/2019 của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
06/06/2019
Ngày 31/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xăng dầu HFC