Skip to content
ssc.gov.vn
23/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP số 2203/CV-CTS.TC/2019 ngày 16/5/2019 của CTCP Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM)
22/05/2019
Ngày 20/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty theo Báo cáo phát hành số 166/2019/BC-GEC ngày 15/5/2019
22/05/2019
Ngày 17/5/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo nội dung Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 170/2019/CV-HĐQT ngày 16/5/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
22/05/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 359/BC-DHT ngày 13/5/2019 của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT)
17/05/2019
Ngày 07/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa của Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo Báo cáo giao dịch số 42/VXSP ngày 03/4/2019
17/05/2019
Ngày 08/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP theo Báo cáo phát hành số 211/2019/CV/IDC ngày 16/04/2019