Skip to content
ssc.gov.vn
Phát triển thị trường chứng khoán hướng đến mục tiêu an toàn, bền vững
Cần khung chính sách phù hợp tạo điều kiện phát hành thêm cổ phần của các ngân hàng thương mại
245
15/03/2019

Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng quan ngại của nhà đầu tư là làm sao có được thông tin đầy đủ, minh bạch để thuận lợi khi ra quyết định đầu tư. Do đó, chúng tôi kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN trong thời gian tới cần có một số giải pháp sau:

Thứ nhất, cần có các nguyên tắc quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin, tạo sự tin tưởng vào sự minh bạch của các doanh nghiệp Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu đưa ra những yêu cầu chặt chẽ và minh bạch hơn về chuẩn mực trong kế toán đối với các doanh nghiệp và tiến dần đến việc thống nhất ban hành bộ nguyên tắc quản trị công ty (QTCT) và công bố thông tin (CBTT) của các doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, hệ thống giao dịch, chế độ tài chính, kế toán nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường. Trong đó, cần xem xét điều chỉnh Nghị định 20/2017/NÐ-CP về quản lý thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Thứ ba, cần có khung chính sách phù hợp cho việc phát hành thêm cổ phần cho các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm đáp ứng yêu cầu của Basel II vào năm 2020. Đối với vấn đề này, chúng tôi cũng xin đề xuất như sau: (1) Quy định khung pháp lý cụ thể trong việc phát hành riêng lẻ, đặt biệt là cơ chế giá phát hành tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước, trong đó có các NHTM cổ phần nhà nước, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu và thoái vốn của Nhà nước; (2) Đề nghị cho phép các NHTM nhà nước được trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn; (3) Cần tăng trần sở hữu nước ngoài tại các NHTM, theo đó cũng cần cân nhắc với lộ trình phù hợp cũng như cần đẩy nhanh lộ trình này nhằm tạo điều kiện cho các NHTM tăng vốn thuận lợi; (4) Xem xét có cơ chế giá phù hợp hoặc bổ sung quyền lợi khác đối với các nhà đầu tư mua lượng lớn cổ phần trong các đợt phát hành riêng lẻ bằng cách nới thời gian hạn chế nhà đầu tư lớn chuyển nhượng cổ phần.

 Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trái phiếu như mở rộng cơ sở nhà đầu tư, thu hút vốn ĐTNN thông qua thành lập quỹ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về thị trường trái phiếu, hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động thanh toán, phát hành, giao dịch trái phiếu chính phủ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phát triển các sản phẩm mới…

Cuối cùng, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện hành lang pháp lý về chứng khoán hóa các khoản nợ.

 

Các bài viết khác: